Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία και την αντιμετώπιση και διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης

 1. Η Εταιρεία "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΑΕ" (HOSPITALity Γενική Κίνική) :

 

Η Εταιρεία "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΑΕ" (HOSPITALity Γενική Κίνική) δραστηριοποιείται στο χώρο της Υγείας και παρέχει πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες, λειτουργεί ως Γενική Κλινική με τμήματα Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα. Η Εταιρεία στηρίζεται σε και στηρίζει το προσωπικό της και προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες βασιζόμενη σε κάθε έναν και κάθε μια από τους/τις εργαζομένους/ες και τους/τις συνεργάτες της, στην επιστημονική τους εκπαίδευση και γνώση.

Η ακεραιότητα και ο σεβασμός προς όλους συμβάλλουν στην επιτυχία μας, είναι ζωτικής σημασίας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εταιρικού μας περιβάλλοντος.

Έχουμε δημιουργήσει έναν χώρο εργασίας, εντός του οποίου εκτιμάται η προσωπικότητα όλων των εργαζομένων, στους οποίους δίνονται ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια καθενός εργαζομένου ξεχωριστά.

Η εταιρική κοινωνική πολιτική της Εταιρείας μας βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές εργασίας και λειτουργούν ως συμπλήρωμα των εταιρικών αξιών μας.

Σκοπός της Εταιρείας μας είναι να υποστηρίζει τους εργαζομένους, μεταξύ άλλων και, στην καθημερινή τους εργασία, δημιουργώντας καλές εργασιακές συνθήκες και εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν όλοι να εργάζονται, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση και άλλες ακατάλληλες και ανεπιθύμητες συμπεριφορές.

Για τους σκοπούς αυτούς, η Εταιρεία μας, επιδεικνύοντας, για ακόμη μία φορά, μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, υιοθετεί την παρούσα πολιτική, σε συμμόρφωση των άρθρων 9 και 10 του ελληνικού νόμου με αριθμό 4808/19.06.2021, ο οποίος επικύρωσε την Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 190/21.06.2021 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, της οποίας το κείμενο προσάρτησε αυτούσιο στο κείμενο του νόμου, και η οποία εφ’ εξής ισχύει παράλληλα με τις κατωτέρω αναφερόμενες Πολιτικές.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη υιοθετήσει τις εξής πολιτικές και εσωτερικούς κανονισμούς:

1. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)

2.  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

3.  Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων

4. Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων

5. Κανονισμό διαχείρισης κινδύνων από Λεγεωνέλλα

6. Κανονισμό Διαχείρισης κρούσματος Covid-19

7. Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού και Λειτουργίας της Κλινικής 

 1. Σκοπός

Η παρούσα πολιτική έχει ως σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέονται με αυτήν, είτε προκύπτουν από αυτήν. Στο πλαίσιο αυτής, η Εταιρεία, σε συνδυασμό με όλες τις παραπάνω αναφερόμενες Πολιτικές που έχει υιοθετήσει, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει ένα ασφαλές και ελεύθερο από κάθε είδους παρενόχληση, βία, δυσμενή διάκριση και εκφοβισμό, περιβάλλον, μέσω του οποίου προάγονται τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

 1. Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσεται το πάσης φύσεως προσωπικό που συνδέεται με την Εταιρεία:

 • με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης),
 • με σύμβαση έργου,
 • αποσπασμένο προσωπικό από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή προσωπικό τρίτων χωρών,
 • με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών,
 • με έμμισθη εντολή,
 • με σύμβαση μαθητείας,
 • με σύμβαση δανεισμού,
 • απασχολούμενοι μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών,
 • εθελοντές,
 • άτομα που αιτούνται εργασία,
 • άτομα των οποίων η σχέση εργασίας με την εταιρεία έχει λήξει.
 • Απαγορευμένες μορφές συμπεριφοράς - Ορισμοί

Βία και παρενόχληση

Νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη.

Παρενόχληση

Νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης.

Παρενόχληση λόγω φύλου

Νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

Τι συνιστά περιστατικό βίας και παρενόχλησης

Τέτοιου είδους συμπεριφορές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, είναι ενδεικτικά οι κατωτέρω:

 • Επαπειλούμενη ή πραγματική σωματική βία
 • Εκφοβισμός, καταπίεση, καταδίωξη
 • Επιθετική ή απειλητική συμπεριφορά, η οποία προκαλεί εύλογα φόβο σε έτερο άτομο
 • Λεκτική εχθρότητα
 • Απροκάλυπτες απειλές
 • Απειλές οι οποίες σχετίζονται με την θέση και τις συνθήκες εργασίας
 • Προσβλητικά σχόλια ή αστεία, τα οποία αφορούν άλλο άτομο
 • Υπεροπτικά, μειωτικά και υποτιμητικά σχόλια
 • Πράξεις αντιποίνων
 • Ενδοοικογενειακή βία που μεταδίδεται στον χώρο εργασίας
 • Σεξουαλικά σχόλια, αστεία, χειρονομίες
 • Ανήθικά ή/και προσβλητικά σχόλια για το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό
 • Αδιάκριτες ερωτήσεις για την προσωπική ή σεξουαλική ζωή
 • Σεξουαλικά υπονοούμενα
 • Προσκλήσεις για ραντεβού ή σεξουαλική επαφή
 • Ανεπιθύμητα αγγίγματα, σφυρίγματα, χάδια, φιλιά
 • Επίμονα ή λάγνα βλέμματα
 • Αποστολή μηνυμάτων ερωτικού ή σεξουαλικού περιεχομένου (μέσω τηλεφώνου ή με e-mail).

Τι ΔΕΝ συνιστά περιστατικό βίας και παρενόχλησης

 • Η άμεση εποπτεία εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των προσδοκιών απόδοσης.
 • Η λήψη μέτρων για τη διόρθωση της απόδοσης, όπως η τοποθέτηση ενός εργαζόμενου σε πλάνο βελτίωσης απόδοσης.
 • Η ανάθεση εργασιών και καθοδήγηση στο πώς και πότε πρέπει να γίνουν.
 • Αίτημα για ενημερώσεις ή αναφορές προόδου εργασιών.
 • Η έγκριση ή άρνηση άδειας.
 • Αίτημα για τεκμηρίωση απουσίας για λόγους υγείας με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Η ηθική ή και οικονομική επιβράβευση άριστης απόδοσης εργαζόμενου.
 • Η παροχή εποικοδομητικών σχολίων σχετικά με την απόδοση της εργασίας.

Χώρος εργασίας

Νοείται ένα ευρύτερο χωρικό πλαίσιο, στο οποίο μπορούν να λάβουν χώρα περιστατικά βίας και παρενόχλησης και συγκεκριμένα:

 • Στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα ή αναπαύεται, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχει η εταιρεία.
 • Στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα επαγγελματικά ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία.
 • Κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανόμενων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (εταιρικών e-mails και κινητών τηλεφώνων).

Ενδοοικογενειακή βία

Όλες οι πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που λαμβάνουν χώρα μέσα στην οικογένεια ή το σπίτι, ανεξαρτήτως βιολογικών ή νομικών οικογενειακών δεσμών, ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων και ανεξαρτήτως αν ο δράστης μοιράζεται ή μοιραζόταν στο παρελθόν την ίδια κατοικία με το θύμα.

Η ενδοοικογενειακή βία που διεξάγεται στον χώρο εργασίας, για παράδειγμα μέσω της σωματικής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και της καταδίωξης από νυν ή πρώην συντρόφους, αποτελεί σοβαρή μορφή βίας στον χώρο εργασίας. Οι πράξεις ενδοοικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένης της καταδίωξης/παρακολούθησης, μπορούν επίσης να διαπραχθούν από ανθρώπους που βρίσκονται στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον, με τους οποίους έχουν (ή είχαν στο παρελθόν) στενές σχέσεις.

Η ενδοοικογενειακή βία, υπό οποιαδήποτε από τις ανωτέρω μορφές, που ασκείται στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας.

 1. Υποχρεώσεις της εταιρείας - Μέτρα Πρόληψης περιστατικών βίας και παρενόχλησης.

Η Εταιρεία δηλώνει την μηδενική ανοχή της σε οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης, υπό οποιαδήποτε μορφή μπορεί να λάβει, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της έμφυλης βίας, το οποίο λαμβάνει χώρα στην εργασία ή εξ αφορμής αυτής, από εργαζόμενο εναντίον άλλου εργαζομένου, από προϊστάμενο, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο νοείται ως εργοδότης, από πελάτη, επισκέπτη, και οποιονδήποτε τρίτο.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα με σκοπό, αφενός την πρόληψη και αφετέρου την αντιμετώπιση και διαχείριση τέτοιου είδους περιστατικών και μορφών συμπεριφοράς.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία μας:

 • Υιοθετεί την παρούσα Πολιτική για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της βίας και των παρενοχλήσεων στην εργασία, με την οποία δηλώνεται η μηδενική ανοχή σε περιστατικά διακρίσεων και παρενόχλησης, εξαίρεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των εργαζομένων και προβλέπεται διαδικασία ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ εργαζομένων και διευθυντών, καθώς και υποβολή παραπόνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , αν δεν επέλθει λύση μέσω του διαλόγου με τους προϊσταμένους.
 • Παρέχει πρόσβαση στους εργαζομένους, με κάθε πρόσφορο μέσο και στην παρούσα Πολιτική, προκειμένου όλοι οι απασχολούμενοι να λαμβάνουν γνώση των δικαιωμάτων τους.
 • Παρέχει πληροφορίες, αλλά και κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζομένους της σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης, διαχείρισης αυτών, τις ευθύνες και τα δικαιώματά τους.
 • Συνεργάζεται με τον αρμόδιο Ιατρό Εργασίας, με σκοπό την επικαιροποίηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, μεταξύ άλλων και οι κίνδυνοι βίας και παρενόχλησης στην εργασία, και την αποτροπή περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας.
 • Επιβλέπει την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και λαμβάνει μέτρα για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται.
 • Διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, ασφαλές και δίκαιο.
 • Επιβάλλει τις αναγκαίες και κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης εκδήλωσης απαγορευμένης μορφής συμπεριφοράς από οιονδήποτε εργαζόμενο, πελάτη, επισκέπτη, προϊστάμενο.
 1. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των εργαζομένων

Κάθε εργαζόμενος δικαιούται:

 • να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και ευγένεια.
 • να μην γίνεται αποδέκτης βίαιης συμπεριφοράς, παρενοχλήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, δυσμενών διακρίσεων και εκφοβισμού.
 • να καταγγείλει οποιοδήποτε περιστατικό εκδήλωσης απαγορευμένης συμπεριφοράς στον χώρο της εργασίας (σύμφωνα με την παρούσα πολιτική, όπως αναλύεται κατωτέρω), χωρίς να θυματοποιηθεί ή να υποστεί οποιαδήποτε άλλη δυσμενή συνέπεια ή αντίποινο.

Κάθε εργαζόμενος υποχρεούται:

 • να συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική και όλες τις εφαρμοζόμενες και ισχύουσες διαδικασίες με σκοπό τόσο την προσωπική του προστασία, όσο και των λοιπών απασχολούμενων στην εταιρεία.
 • να ανακοινώνει άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης στον προϊστάμενό του.
 • να συνεργάζεται σε περίπτωση διερεύνησης κάποιας καταγγελίας, η οποία έχει τυχόν υποβληθεί σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία.
 • να συμμετέχει σε δράσεις και προγράμματα εκπαίδευσης της Εταιρείας σχετικά με περιστατικά βίας και παρενόχλησης.
 1. Επιπλέον υποχρεώσεις Διευθυντών και προϊσταμένων

Ειδικά, οι Διευθυντές και προϊστάμενοι της εταιρείας οφείλουν επιπλέον:

 • να μεριμνούν για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής στον τομέα ευθύνης τους.
 • να διαμορφώνουν κατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς στον τομέα ευθύνης τους.
 • να μην προβαίνουν οι ίδιοι στην εκδήλωση ανεπιθύμητων και απαγορευμένων συμπεριφορών, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.
 • να ενεργούν άμεσα όταν λαμβάνουν γνώση τυχόν εκδήλωσης μίας απαγορευμένης συμπεριφοράς.
 • να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους προκειμένου αυτοί να αναφέρουν τυχόν περιστατικά βίας και παρενόχλησης, τα οποία υπέστησαν οι ίδιοι ή υπέπεσαν στην αντίληψή τους.
 • να ενημερώνουν άμεσα την Διοίκηση της Εταιρείας για τυχόν περιστατικά βίας και παρενόχλησης που έλαβαν χώρα στον τομέα ευθύνης τους.
 • Οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης

Με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας, είναι σκόπιμο οι εργαζόμενοι να:

 • Επιδιώκουν την ολοκληρωμένη και αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά την βία και την παρενόχληση και τους μηχανισμούς προστασίας. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει βοήθεια και πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα.
 • Συμμετέχουν σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην καταπολέμηση των στερεοτύπων, προκαταλήψεων και των δυσμενών διακρίσεων.
 • Διορθώνουν την συμπεριφορά τους όταν αντιλαμβάνονται ότι ενοχλεί ή προσβάλει κάποιον συνάδελφο ή συνεργάτη.
 • Καθορίζουν τα ατομικά τους όρια στους γύρω τους.
 • Μην αγνοούν περιστατικά βίας και παρενόχλησης.
 • Μην αισθάνονται άβολα, ντρέπονται ή κατηγορούν τον εαυτό τους για τη συμπεριφορά του δράστη.
 • Μην δικαιολογούν τη συμπεριφορά του δράστη.
 • Αποκρούουν ή αντιμετωπίζουν ψύχραιμα και αποφασιστικά τη βίαιη ή παρενοχλητική συμπεριφορά.
 • Τηρούν ημερολόγιο με στοιχεία των περιστατικών βίας και παρενόχλησης.
 • Ενημερώνουν τον προϊστάμενό τους ή την εταιρεία μέσω άτυπου, ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου.
 • Υποβάλουν γραπτή καταγγελία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για περαιτέρω υποστήριξη στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , σε περίπτωση που δεν επετεύχθη λύση, σχετικά με την καταγγελία που αφορά συμπεριφορά βίας ή παρενόχλησης στην εργασία.
 • Διαδικασία Υποβολής και Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών – Πρόσωπο Αναφοράς

Κάθε εργαζόμενος σε βάρος του οποίου εκδηλώθηκε οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης, δύναται να υποβάλει προφορική ή έγγραφη καταγγελία ενώπιον της Γενικής Υποδιευθύντριας κ. Ζουρνατζή, η οποία ορίζεται και ως «Πρόσωπο Αναφοράς», για την παρούσα πολιτική. Η καταγγελία μπορεί να υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Η καταγγελία δεν μπορεί να γίνει ανώνυμα.

Στην καταγγελία θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του καταγγελλόμενου, ήτοι του ατόμου που προέβη στην εκδήλωση μίας μορφής απαγορευμένης συμπεριφοράς, καθώς και συγκεκριμένο/α περιστατικό/α, το/τα οποίο/α την στοιχειοθετούν.

Το Πρόσωπο Αναφοράς διερευνά διεξοδικά κάθε καταγγελία και συλλέγει οποιαδήποτε στοιχεία είναι απαραίτητα σχετικά με αυτήν. Οι καταγγελίες και οι έρευνες παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές στο μέγιστο δυνατό βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία της υπόθεσης και το απόρρητο όλων των εμπλεκομένων.

Ειδικότερα, δύναται να συνομιλεί με τον καταγγέλλοντα και τον καταγγελλόμενο, να εξετάζει μάρτυρες, να αιτείται την προσκόμιση εγγράφων που ενδεχομένως υφίστανται και από τα οποία αποδεικνύεται ότι έλαβε ή μη χώρα οιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης και να επικοινωνεί με τους προϊσταμένους κάθε τμήματος, σε περίπτωση που ο καταγγέλλων απευθύνθηκε σε αυτούς.

Εφόσον το Πρόσωπο Αναφοράς ολοκληρώσει την έρευνά της, υποβάλει έγγραφη αναφορά στη Διοίκηση της εταιρείας, στην οποία αναφορά αναγράφει το αποτέλεσμα των ερευνών. Τα αποτελέσματα της έρευνας γνωστοποιούνται παράλληλα και στον καταγγέλλοντα και στον καταγγελλόμενο, προκειμένου να λάβουν γνώση αυτών. Η ολοκλήρωση της έρευνας και η υποβολή και κοινοποίηση του πορίσματος του Προσώπου Αναφοράς, πρέπει να λαμβάνει χώρα το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από το χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας εκ μέρους του καταγγέλλοντα.

Σε περίπτωση που προκύψει πράγματι η στοιχειοθέτηση κάποιου περιστατικού βίας και παρενόχλησης, η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει, ανά περίπτωση, στη λήψη όλων των απαραίτητων, πρόσφορων και ανάλογων μέτρων κατά του καταγγελλόμενου. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

α) τη σύσταση συμμόρφωσης,

β) την αλλαγή της θέσης εργασίας, του ωραρίου, του τόπου και τρόπου παροχής εργασίας του,

γ) την άσκηση της προβλεπόμενης πειθαρχικής διαδικασίας,

δ) την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή συνεργασίας με την εταιρεία.

 1. Δικαιώματα θιγομένων

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε πρόσωπο που υφίσταται περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως, όταν ο εργοδότης είναι ο δράστης τέτοιας συμπεριφοράς ή όταν δεν λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα μέτρα, ώστε να αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη, ή όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά για να σταματήσουν τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης.

Στην περίπτωση αυτήν, ο/η αποχωρών/ούσα υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως το Πρόσωπο Αναφοράς εγγράφως, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή του, ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του.

Επί πλέον, οι εργαζόμενοι/ες που αντιμετωπίζουν περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζει η νομοθεσία.

 1. Υποχρέωση αμεροληψίας και εχεμύθειας

Το Πρόσωπο Αναφοράς υποχρεούται να ενεργεί κατά τη διαδικασία διερεύνησης των καταγγελιών κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο. Επιπλέον, οφείλει να συμπεριφέρεται με σεβασμό προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και κατά τρόπο εμπιστευτικό και εχέμυθο. Απαγορεύεται πλήρως η δημοσιοποίηση ή γνωστοποίηση σε μη εμπλεκόμενα μέρη στοιχείων που αφορούν την εκάστοτε εξεταζόμενη καταγγελία.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις βαρύνουν και την Διοίκηση της εταιρείας κατά το τελικό στάδιο λήψης μέτρων και αποφάσεων.

 1. Απαγόρευση Αντιποίνων- Θυματοποίησης του καταγγέλλοντα

Απαγορεύεται η άσκηση αντιποίνων και θυματοποίησης του καταγγέλλοντα, ο οποίος, ως θιγόμενο πρόσωπο, διεκδίκησε τα δικαιώματά του και υπέβαλε έγγραφη καταγγελία σχετικά με περιστατικό βίας και παρενόχλησης. Η άσκηση αντιποίνων και η θυματοποίηση του καταγγέλλοντα αποτελούν σοβαρή παράβαση της παρούσας πολιτικής και επισύρουν συνέπειες για τον ενεργούντα κατά τον τρόπο αυτόν.

 • Συνεργασία με διοικητικές και δικαστικές αρχές

Σε περίπτωση που το θιγόμενο πρόσωπο έχει προβεί σε καταγγελία του περιστατικού βίας και παρενόχλησης ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής, η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα παρέχει οιαδήποτε αναγκαία βοήθεια και αρωγή, καθώς και στοιχεία που τυχόν διαθέτει προς τις αρμόδιες αυτές αρχές.

 • Περιπτώσεις Ενδοοικογενειακής βίας

Η Εταιρεία λαμβάνει, κατά το μέτρο του δυνατού, μέτρα για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Κάθε εργαζόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ενδοοικογενειακή βία, η οποία λαμβάνει προεκτάσεις και στον εργασιακό χώρο, μπορεί να αναφέρει προφορικώς ή εγγράφως το γεγονός αυτό στον προϊστάμενό του ή στον Διευθυντή Προσωπικού προκειμένου να ενημερωθεί η εταιρεία και να λάβει τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα.

 • Παρεκκλίσεις

Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής δεν μπορούν να λάβουν χώρα.

Οι εργαζόμενοι που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες ή έχουν απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική, μπορούν να απευθυνθούν στον Προϊστάμενό τους ή στο Πρόσωπο Αναφοράς.

Παράρτημα – Εξωτερικές Πηγές Πληροφόρησης Πανελλαδικής Εμβέλειας

Στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές

 Ελληνική αστυνομία

 • Καλέστε στο 100 (λειτουργεί 24/7)

Ενδοοικογενειακή βία

 • Καλέστε στο 100 (λειτουργεί 24/7).
 • Αν δεν μπορείτε να μιλήσετε, στείλτε SMS στο 100.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενδοοικογενειακή βία http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=2030&Itemid=421&lang
 • Καλέστε στο 15900 (λειτουργεί 24/7)

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.):

 • Καλέστε στο 15900 (λειτουργεί 24/7)
 • Αν δεν μπορείτε να μιλήσετε, στείλτε e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Χρήσιμες Ιστοσελίδες

member card

H κάρτα που σας φροντίζει

 • Εύκολη Πρόσβαση

  Εύκολη πρόσβαση

  Η κλινική λειτουργεί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών στην οδό Λεμεσού 39-41, κάθετος Αχαρνών 209.

 • Αξιόπιστη ιατρική φροντίδα

  Αξιόπιστη ιατρική φροντίδα

  Ακολουθούμε τα πρότυπα ποιότητας που επιβάλλουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στο πεδίο της σύγχρονης ιατρικής.

 • Προσιτές τιμές

  Προσιτές τιμές

  Για εμάς οι διαγνωστικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας δεν αποτελούν πολυτέλεια για λίγους.

 • Φιλικό περιβάλλον

  Φιλικό περιβάλλον

  Το προσωπικό μας είναι πάντα δίπλα σας με κατανόηση και ενσυναίσθηση και σας βοηθά με όλες τις διατυπώσεις, αιτήσεις στα ταμεία κ.λπ.

Στοιχεία επικοινωνίας

athenshospital

Διεύθυνση: Λεμεσού 39-41 (κάθετος Αχαρνών 209), Τ.Κ. 104 46, Αθήνα

Τηλ.: 210 866 3064

Email: info@hospitalityclinic.gr

Βρείτε μας στον Χάρτη

Επικοινωνήστε μαζί μας

logoWhite

Η HOSPITALity διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό και τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να μπορούν οι ασθενείς, ακόμη και όσοι δυσκολεύονται λόγω γλώσσας ή εμπειρίας, να αξιοποιήσουν όλες τις παροχές που τους παρέχει το σύστημα υγείας χωρίς την αίσθηση πως είναι ξένοι.

Εγγραφείτε στη λίστα ενημέρωσης

Please enable the javascript to submit this form